I Edycja Konkursu Misyjnego Diecezji Pelplińskiej


pdmdZapraszamy Was do wzięcia udziału I Edycji Konkursu Misyjnego Diecezji Pelplińskiej. Konkurs   „Idźcie i głoście”  odbywać się będzie w diecezji pelplińskiej i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizatorami i realizatorami Konkursu jest Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Pelplińskiej, Kleryckie Koło Misyjne przy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz jego regulamin znajdują się na stronie internetowej: www.kolomisyjne.pl

Konkurs służy odnowieniu i pogłębieniu świadomości misyjnej dzieci i młodzieży oraz ich odpowiedzialności za misje. Tegoroczny temat przewodni proponowany przez organizatorów brzmi: „Idźcie i głoście”. Temat Konkursu przypomina aktualny rok duszpasterski, który jest  wypełniony bardzo wieloma treściami i symbolami. Przeżywamy 1050. rocznicę chrztu świętego naszego narodu, wracamy również pamięcią do minionych w Polsce Światowych Dni Młodzieży, a także ciągle „zanurzamy” się w klimacie Bożego Miłosierdzia. To właśnie na tym fundamencie pragniemy budować nasze misyjne zaangażowanie i zatrzymywać się szczególnie w czasie tegorocznego Tygodnia Misyjnego, nad troską o rozwój misji, aby po głębokim jego przeżyciu jeszcze pełniej być misjonarzem w swoim środowisku i z jeszcze większym oddaniem służyć ewangelizacji „na krańcach świata”.

 

REGULAMIN KONKURSU MISYJNEGO
DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 „IDŹCIE I GŁOŚCIE”

 Informacje Ogólne:

Konkurs   „Idźcie i głoście”  odbywać się będzie w diecezji pelplińskiej i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizatorami
i realizatorami Konkursu jest Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Pelplińskiej, Kleryckie Koło Misyjne przy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz jego regulamin znajdują się na stronie internetowej: www.kolomisyjne.pl

Regulamin sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125).

Korespondencja konkursowa wyłącznie pocztą elektroniczną: e-mail: kontakt@kolomisyjne.pl

I. Komitet Organizacyjny i Patronat Honorowy Konkursu:

 W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Idźcie i głoście” wchodzą m. in.: dyrektor Papieskiego Dzieła Misyjnego Diecezji Pelplińskiej, dyrektor Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, przewodniczący Kleryckiego Koła Misyjnego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz  trzech członków w/w Koła. Zadaniem  dyrektora Papieskiego Dzieła Misyjnego Diecezji Pelplińskiej i przewodniczącego Kleryckiego Koła Misyjnego jest przygotowanie i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.

Patronat honorowy Konkursu „Idźcie i głoście” :

Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna

Dyrektor  Radia Głos ks. dr Ireneusz Smagliński

Dyrektor Diecezjalnego Wydawnictwa „Bernardinum” ks. dr Wojciech Węckowski

II. Cele Konkursu:

1. Rozwijanie w uczniach wrażliwości i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą
w najuboższych krajach świata.

2. Integracja uczniów wokół idei otwartości na inne kultury i tolerancji.

3. Motywowanie społeczności szkolnych do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych.

4. Poznanie rzeczywistości misyjnej i pracy polskich misjonarzy.

5. Promocja nauczycieli wspierających pracę na rzecz misji.

III. Tematyka Konkursu:

Konkurs służy odnowieniu i pogłębieniu świadomości misyjnej dzieci i młodzieży oraz ich odpowiedzialności za misje. Tegoroczny temat przewodni proponowany przez organizatorów brzmi: „Idźcie i głoście”. Temat Konkursu przypomina aktualny rok duszpasterski, który jest  wypełniony bardzo wieloma treściami i symbolami. Przeżywamy 1050. rocznicę chrztu świętego naszego narodu, wracamy również pamięcią do minionych w Polsce Światowych Dni Młodzieży, a także ciągle „zanurzamy” się w klimacie Bożego Miłosierdzia. To właśnie na tym fundamencie pragniemy budować nasze misyjne zaangażowanie i zatrzymywać się szczególnie w czasie tegorocznego Tygodnia Misyjnego, nad troską o rozwój misji, aby po głębokim jego przeżyciu jeszcze pełniej być misjonarzem w swoim środowisku i z jeszcze większym oddaniem służyć ewangelizacji „na krańcach świata”.

Misjonarze niosą im pomoc rozwojową i humanitarną poprzez dzieła charytatywne, edukacyjne i medyczne. Są obrońcami praw człowieka i walczą z negatywnymi zjawiskami społeczno-kulturowymi, które utrudniają życie dzieci i młodzieży. Poprzez prowadzenie przedszkoli i szkół dają szansę dzieciom i młodzieży zdobycia wykształcenia i zawodu oraz wydźwignięcia się z nędzy. Udział w Konkursie uwrażliwia dzieci i młodzież na trudne problemy współczesnego świata i zachęcić do włączenia się w pomoc rówieśnikom w krajach trzeciego świata. Dzieci mają lepiej poznać realia życia na misjach i formy pracy misjonarzy.

Organizatorzy zalecają uczestnikom korzystanie z następujących materiałów:

a)      Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”

b)      Misyjne materiały liturgiczne: Tydzień Misyjny, Kolędnicy Misyjni, Wielki Post
i Biały. Tydzień; materiały informacyjne na stronie www.kolomisyjne.pl

c)      czasopisma misyjne: „Świat Misyjny” dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, „Misje Dzisiaj”, dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary
i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (http://www.missio.org.pl/misje_dzisiaj/); „Misyjne Drogi”, „Zwiastun Misyjny” kwartalnik Kleryckiego Koła Misyjnego, dwumiesięcznik Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (http://www.misyjnedrogi.pl/);

„Misjonarz”, miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów (http://www.misjonarz.pl/); „Misjonarze Kombonianie”, dwumiesięcznik Instytutu Misyjnego Misjonarzy Kombonianów (http://kombonianie.pl/); „Echo
z Afryki i innych kontynentów”, miesięcznik dla rodzin katolickich Sióstr Klawerianek; „Horyzonty Misyjne”, kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego http://www.horyzonty.misjesac.pl); „Posyłam Was”, kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla; „Posłaniec Ducha Świętego”, dwumiesięcznik Zgromadzenia Ducha Świętego (http://www.poslaniec.pl).

IV. Zgłoszenie do Konkursu:

Udział szkoły w I edycji Konkursu Misyjnego Diecezji Pelplińskiej należy zgłosić on-line na formularzu dostępnym na stronie internetowej do dnia 30.11.2016 r. Przesłanie prac musi nastąpić do dnia 20.12.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Organizatorzy nie będą przyjmować prac konkursowych od szkół, które w wyznaczonym terminie nie zgłosiły swojego udziału.

Konkurs odbywa się na trzech poziomach edukacyjnych:

1. Pierwszy etap edukacyjny: klasy 1-3 szkoły podstawowej,

2. Drugi etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej,

3. Trzeci etap edukacyjny: gimnazjum.

V. Etapy Konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i centralnego.

Etap szkolny

1. Konkurs zostaje ogłoszony przez katechetę w szkole lub na spotkaniu Ogniska Misyjnego.

2. W szkole powołuje się koordynatora ds. Konkursu oraz Szkolną Komisję Konkursową, która jest odpowiedzialna za wybór jednej najlepszej pracy w każdej kategorii, natomiast jeżeli Ognisko Misyjne działa przy parafii, wówczas koordynatora ds. Konkursu oraz Komisję Konkursową powołuje Proboszcz parafii.

3. Zwycięskie prace wraz z protokołem Komisji Konkursowej (wzór do pobrania) należy przesłać na adres: Kleryckie Koło Misyjne przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, plac Mariacki 7, 83 – 130 Pelplin

4. Za prawidłowy przebieg Konkursu na terenie szkoły odpowiada koordynator ds. Konkursu, natomiast za prawidłowy przebieg Konkursu w parafii odpowiada Proboszcz.

Etap centralny

1. Centralna Komisja Konkursowa ocenia każdą z nadesłanych prac przyznając określoną liczbę punktów w skali od 1 do 100.

2. Laureaci zostają wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów. Nagradzane są trzy pierwsze prace z każdej kategorii.

 

VI. Zasady Konkursu w poszczególnych kategoriach:

 1. Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem Konkursu oraz odnosić się do podanych źródeł.

2. Każda szkoła do etapu centralnego może przesłać tylko jedną zwycięską pracę w danej kategorii konkursowej z każdego poziomu edukacyjnego (w szkole podstawowej są dwa poziomy edukacyjne więc po dwie prace z każdej kategorii).

3. Każda praca ucznia powinna być opisana według poniższego wzoru: nazwa kategorii, nazwa szkoły lub parafii, imię i nazwisko ucznia; wiek ucznia; klasa; tytuł pracy; pieczęć szkoły lub parafii.

W przypadku nauczyciela: nazwa kategorii; imię i nazwisko nauczyciela; przedmiot nauczania; szkoła; tytuł pracy; pieczęć szkoły.

4. Jeśli szkoła bierze udział w kilku kategoriach, można zwycięskie prace przesłać razem
w jednej kopercie.

5. Na płycie CD/DVD przesyła się jedynie prace muzyczne.

6. Przyjmowane będą wyłącznie prace przesłane drogą pocztową lub złożone osobiście
(nie drogą elektroniczną).

7. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich w dowolnym czasie i w dowolny sposób. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

8. Do pracy plastycznej i muzycznej powinno być dołączone oświadczenie o ochronie danych osobowych (do pobrania w materiałach konkursowych) – prace bez oświadczenia nie będą oceniane.

9. Wszyscy nauczyciele zaangażowani w przeprowadzenie Konkursu otrzymają zaświadczenia o udziale.

VII. Kategorie konkursowe

Organizatorzy Diecezjalnego Konkursu Misyjnego „Idźcie i głoście” proponują uczniom udział kategoriach konkursowych: 1. Literacka; 2. Plastyczna; 3. Muzyczna;
4. Charytatywna.

Nauczyciele biorą udział w kategorii: scenariusz lekcji.

 Kategoria literacka:

 1. Praca zgłoszone na konkurs winny być przygotowane samodzielnie przez ucznia/uczniów.

2. Praca autorska może być przygotowana w dowolnej formie literackiej (wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad).

2. Utwór poetycki nie może być dłuższy niż 30 wersów; opowiadanie – maks. 7 stron A4; esej – maks. 5 stron A4; list – maks. 2 strony A4; artykuł prasowy lub wywiad – maks. do 3 stron A4.

3. Ocenie podlega opracowanie tematu, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność stylistyczna i ortograficzna oraz zachowanie określonej formy wypowiedzi.

 Kategoria plastyczna:

1. Praca zgłoszone na konkurs winny być przygotowane samodzielnie przez ucznia/uczniów.

2. Praca może być wykonana w formie rysunku (węglem, kredką itp.) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.).

3. Prace muszą być przesłane w oryginale.

4. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność wykonania.

 Kategoria muzyczna:

 1. Praca indywidualna lub grupy uczniów (należy podać autora tekstu, muzyki i nazwiska wykonawców).

2. Utwór muzyczno-wokalny, nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej, zaopatrzony tytułem, nie przekraczający 5 minut nagrania.

 

3. Praca autorska – nie będą akceptowane utwory, będące przeróbką innych, już istniejących.

4. Tekst i muzyka opracowane przez członków grupy.

5. Do przesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie opiekuna grupy o odpowiedzialności za

prawa autorskie do utworu.

 Kategoria charytatywna:

  Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli podejmują w czasie trwania konkursu wybrane przez siebie działania charytatywne (np. loterie, aukcje, festyny, koncerty, itp.), których celem jest wsparcie finansowe projektu „MAYO – edukacja dla wszystkich”. Jest to projekt, który powstał w odpowiedzi na duże braki w edukacji – a zwłaszcza braku środków na edukacje wśród najuboższych, a najzdolniejszych, dzieci, które kończą nasze szkoły parafialne,
a rodzin nie stać na dalsze kształcenie ich dzieci.
Program “MAYO” powstał przy Parafii Makeni (Lusaka, Zambia) jako odpowiedź na coraz częstsze zgłaszanie się Rodziców lub Opiekunów z prośbą o pomoc finansową dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji finansowej (w zdecydowanej większości sierot). Od kilku lat rodziny z terenu Parafii Makeni zgłaszają się do duszpasterzy z prośbą o dofinansowanie edukacji dzieci będących pod ich opieką – często oferując w zamian pracę na rzecz parafii (zarówno młodzież, jak i opiekunowie gotowi są pracować na terenie parafii w zamian za wsparcie finansowe). Więcej informacji na: http://makeni777.nazwa.pl/?page_id=667

Można zaangażować w realizację akcji całą społeczność szkolna oraz parafię.

1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wszystkie działania, które odbyły się od września 2016 r. do grudnia 2016 r.

2. W Konkursie uczestniczą tylko te działania, z których dochód został przeznaczony na projekt wskazany przez organizatorów Konkursu. Nie będą brane pod uwagę wpłaty dokonane na inne cele.

3. Wymagane jest sprawozdanie po zakończeniu akcji i potwierdzenie jej przeprowadzenia. Potwierdzenia powinien dokonać dyrektor szkoły lub proboszcz parafii. Należy przesłać wraz ze sprawozdaniem kopię dowodu wpłaty na adres Komisji Konkursowej.

4. Oceniając działania w kategorii charytatywnej Centralna Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

a. pomysłowość i różnorodność podejmowanych inicjatyw,

b. liczbę osób zaangażowanych w akcję,

c. zasięg projektu (klasowy, szkolny, międzyszkolny),

 

d. instytucje oraz osoby pozyskane do współpracy.

 Kategoria dla nauczycieli – scenariusz lekcji:

 1. Zakres tematyczny scenariusza zajęć powinien być dostosowany do realizowanego programu nauczania na danym etapie edukacyjnym oraz zawierać treści związane z tematem
I edycji Diecezjalnego Konkursu Misyjnego.

2. Scenariusz lekcji może być przygotowany w ramach nauczania różnych przedmiotów szkolnych, zgodnych z programem nauczania z uwzględnieniem tematyki I edycji Diecezjalnego Konkursu Misyjnego.

3. Scenariusz powinien być napisany według następującego wzoru:

• Imię i nazwisko nauczyciela

• Nazwa przedmiotu (bloku przedmiotowego, w ramach którego prowadzone są dane zajęcia), poziom kształcenia i etap edukacyjny

• Temat lekcji

• Wstęp, cele i metody

• Pojęcia kluczowe, środki dydaktyczne, materiały pomocnicze

• Czas i miejsce trwania zajęć

• Przebieg lekcji (Załączniki: materiały wykorzystane podczas lekcji).

4. Materiały pomocnicze należy wydrukować i dołączyć do scenariusza (w samym tekście

scenariusza znajdują się tylko odniesienia do tych materiałów).

5. Ocenie podlega: zgodność z tematem, dostosowanie interpretacji tematu do poziomu

edukacyjnego, łatwość przeprowadzenia zajęć, wykorzystanie pomocy, oryginalność ujęcia tematu.

VIII. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest jawny, obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017 i jest dostępny na

stronach internetowych: www.kolomisyjne.pl. Informacje o wynikach Konkursu prezentowane będą na stronach: www.kolomisyjne.pl, facebook.com/kleryckie.kolo.misyjne. Wyłonienie zwycięzców nastąpi dnia 6 stycznia 2017 roku. W sprawach nieuregulowanych decyzję ostateczną podejmują Organizatorzy Konkursu.